เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง

นักเรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
ประเภท จำนวน(คน)
นักเรียน (10 มิ.ย.) 677
นักเรียนจบทั้งหมด 612
ศึกษาต่อ 570
ไม่ศึกษาต่อ 31
อื่นๆ 11
ประเภท จำนวน(คน)
ศึกษาต่อทั้งหมด 570
สายสามัญ 207
สายอาชีวะ 318
สถาบันอื่นๆ 45
ประเภท จำนวน(คน)
ไม่ศึกษาต่อทั้งหมด 31
ประกอบอาชีพ 31
ไม่ประกอบอาชีพ 0
บวชในศาสนา 0