เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
สาเหตุ จำนวน(คน)
นักเรียน (10 มิ.ย.) 17,532
นักเรียนออกกลางคันทั้งหมด 4
มีปัญหาในการปรับตัว 0
สมรส 0
ต้องคดี/ถูกจับ 0
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 1
หาเลี้ยงครอบครัว 0
อพยพตามผู้ปกครอง 1
ฐานะยากจน 1
มีปัญหาครอบครัว 1
กรณีอื่นๆ 0