เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง

ข้อมูลจำนวนห้องเรียน
ชั้น จำนวน(ห้อง)
อนุบาล 1 55
อนุบาล 2 131
อนุบาล 3 136
รวมก่อนประถมฯ 322
ประถมศึกษาปีที่ 1 134
ประถมศึกษาปีที่ 2 135
ประถมศึกษาปีที่ 3 136
ประถมศึกษาปีที่ 4 134
ประถมศึกษาปีที่ 5 138
ประถมศึกษาปีที่ 6 136
รวมประถมศึกษา 813
มัธยมศึกษาปีที่ 1 45
มัธยมศึกษาปีที่ 2 47
มัธยมศึกษาปีที่ 3 46
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 138
รวมทั้งหมด 1,273