เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง

นักเรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
ประเภท จำนวน(คน)
นักเรียน (10 มิ.ย.) 698
นักเรียนจบทั้งหมด 638
ศึกษาต่อ 620
ไม่ศึกษาต่อ 18
อื่นๆ 0
ประเภท จำนวน(คน)
ศึกษาต่อทั้งหมด 620
สายสามัญ 226
สายอาชีวะ 272
สถาบันอื่นๆ 122
ประเภท จำนวน(คน)
ไม่ศึกษาต่อทั้งหมด 18
ประกอบอาชีพ 15
ไม่ประกอบอาชีพ 3
บวชในศาสนา 0