เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
สาเหตุ จำนวน(คน)
นักเรียน (10 มิ.ย.) 16,699
นักเรียนออกกลางคันทั้งหมด 0
มีปัญหาในการปรับตัว 0
สมรส 0
ต้องคดี/ถูกจับ 0
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 0
หาเลี้ยงครอบครัว 0
อพยพตามผู้ปกครอง 0
ฐานะยากจน 0
มีปัญหาครอบครัว 0
กรณีอื่นๆ 0