เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง

ข้อมูลจำนวนห้องเรียน
ชั้น จำนวน(ห้อง)
อนุบาล 1 41
อนุบาล 2 122
อนุบาล 3 127
รวมก่อนประถมฯ 290
ประถมศึกษาปีที่ 1 130
ประถมศึกษาปีที่ 2 132
ประถมศึกษาปีที่ 3 131
ประถมศึกษาปีที่ 4 132
ประถมศึกษาปีที่ 5 131
ประถมศึกษาปีที่ 6 131
รวมประถมศึกษา 787
มัธยมศึกษาปีที่ 1 45
มัธยมศึกษาปีที่ 2 45
มัธยมศึกษาปีที่ 3 45
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 135
รวมทั้งหมด 1,212