รหัส SMIS โรงเรียน จ.18 เกณฑ์
กคศ.
จำนวนครู
-ขาด+เกิน
66020001 วัดวังไคร้ 9 5 4
66020003 วัดคลองคูณ 16 16 0
66020004 วัดต้นชุมแสง 6 7 -1
66020007 วัดหนองคล่อ 0 3 -3
66020008 วัดใหม่สำราญ 0 2 -2
66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 16 16 0
66020011 วัดทับปรู 3 4 -1
66020012 บ้านบึงประดู่ 5 5 0
66020013 วัดทับหมัน 18 18 0
66020015 วัดคลองข่อย 5 3 2
66020018 บ้านสามบึงบาตร 3 3 0
66020019 บ้านหนองหวาย 4 4 0
66020075 บ้านหนองตะแบก 6 6 0
66020020 อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 16 16 0
66020021 วัดบึงน้ำกลัด 17 16 1
66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 16 16 0
66020023 วัดสัตตวนาราม 7 7 0
66020025 วัดเขารวก 16 16 0
66020026 บ้านเนินทราย 4 3 1
66020027 วัดวังหว้า 11 11 0
66020028 วัดท่าปอ 5 6 -1
66020030 เขาพนมกาวหนองนกยาง 5 4 1
66020033 วัดป่าแดง 15 15 0
66020035 วัดโพธิ์ลอย 5 6 -1
66020036 วัดคลองทองหลาง 0 2 -2
66020039 วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 15 16 -1
66020041 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 6 6 0
66020044 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง ""ปกาสิตวิทยา"" 16 16 0
66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 14 14 0
66020050 ศรีประสิทธิ์วิทยา 16 15 1
66020051 อนุบาลบางมูลนาก ""ราษฎร์อุทิศ"" 55 54 1
66020052 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 28 24 4
66020054 วัดลำประดาใต้ 10 15 -5
66020057 วัดลำประดากลาง 4 5 -1
66020061 วัดห้วยเรียงกลาง 3 4 -1
66020062 วัดวังตะกู 7 6 1
66020063 วัดมะกอกงอ 4 5 -1
66020064 วัดลำประดาเหนือ 4 4 0
66020068 วัดหนองกอไผ่ 15 7 8
66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 16 16 0
66020070 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 16 16 0
66020073 บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' 2 2 0
66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 16 16 0
66020076 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 5 4 1
66020077 วัดบ้านท่าขมิ้น 5 4 1
66020078 บ้านทุ่งใหญ่ 4 3 1
66020080 วัดบ้านห้วยยาว 12 12 0
66020081 บ้านวังแดง 6 6 0
66020082 บ้านเนินแค 3 2 1
66020083 วัดบ้านท่านั่ง 15 15 0
66020084 บ้านท่าบัว""รัฐประชานุเคราะห์"" 6 6 0
66020087 บ้านปากน้ำ 2 3 -1
66020088 บ้านเนินโพธิ์ 6 5 1
66020089 วัดบ้านท้ายน้ำ 15 15 0
66020090 บ้านหนองบัว 5 5 0
66020091 วัดบ้านท่ามะไฟ 6 5 1
66020092 วัดบ้านหนองดง 3 3 0
66020093 วัดบ้านพังน้อย 4 4 0
66020094 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง 6 6 0
66020095 บ้านยี่มุ่ย 8 5 3
66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' 16 16 0
66020097 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 4 3 1
66020098 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 7 6 1
66020099 วัดคงคาราม 5 6 -1
66020100 บ้านน้อย""ปรึกอุทิศ"" 16 16 0
66020101 บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' 4 3 1
66020102 อนุบาลโพทะเล""รัฐบำรุง"" 41 40 1
66020103 วัดโพทะเล 16 16 0
66020104 วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' 4 4 0
66020105 บ้านคลองตางาว 0 2 -2
66020106 วัดขวาง 6 6 0
66020107 วัดพร้าว 17 16 1
66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 10 15 -5
66020112 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 10 10 0
66020113 วัดสัตตศิลาอาสน์ 5 5 0
66020114 บ้านเขาโล้น 3 3 0
66020115 บ้านคีรีเทพนิมิต 5 6 -1
66020118 วัดเขาทราย 13 14 -1
66020119 วัดวังหินเพลิง 7 5 2
66020120 วัดวังแดง 19 17 2
66020122 บ้านเขานกยูง 7 7 0
66020123 บ้านเขาพระ 10 10 0
66020124 วัดหนองน้ำเต้า 6 5 1
66020125 วัดชัยศรี 11 11 0
66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร 17 17 0
66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง 15 15 0
66020128 อนุบาลทับคล้อ 16 16 0
66020129 วัดป่าเรไร 14 16 -2
66020130 วัดศรีรัตนวราราม 4 4 0
66020132 วัดไดอีเผือก 15 15 0
66020136 วัดบางเบน 2 3 -1
66020137 วัดวังกระชัน 5 4 1
66020138 สี่แยกเขาดิน 16 16 0
66020139 วัดเขาส้าน 2 2 0
66020143 วัดบ้านบางลายเหนือ 10 10 0
66020144 บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 12 12 0
66020146 วัดบ้านบางลายใต้ 6 6 0
66020147 วัดบ้านคลองข่อย 2 2 0
66020148 บ้านหนองแขม 15 15 0
66020149 วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' 7 6 1
66020150 บ้านห้วงปลาไหล ""สิงหะวิทยา"" 4 4 0
66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 16 16 0
66020152 บ้านทุ่งทอง 11 10 1
66020153 บ้านบึงลี 4 4 0
66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 17 17 0
66020155 บ้านวังพร้าว 7 5 2
66020156 บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' 13 14 -1
66020157 บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' 17 17 0
66020158 บ้านโป่งวัวแดง 20 20 0
66020159 วังก้านเหลือง 18 18 0
66020161 วัดใหม่ดงเจริญ 15 15 0
66020162 บ้านวังกะทะ 2 2 0
66020163 อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) 10 10 0
66020164 วัดวังเรือน 10 10 0
66020166 วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) 3 3 0
66020167 สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 18 17 1
66020168 บ้านวังบงค์ 2 2 0
66020169 บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์' 9 7 2
66020170 วัดใหม่วังหว้า 4 3 1
66020172 ห้วยพุกวิทยา 5 5 0
66020173 วัดหนองสนวน 4 3 1
66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 15 15 0
66020175 วัดหนองสองห้อง 4 3 1