รหัส SMIS โรงเรียน ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ เฉลี่ย
66020001 วัดวังไคร้ 56.50 31.00 18.00 30.50 34.00
66020003 วัดคลองคูณ 45.00 29.00 24.22 27.36 31.40
66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 45.06 26.38 20.50 28.88 30.21
66020013 วัดทับหมัน 49.72 27.28 19.89 29.50 31.60
66020020 อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 54.29 26.00 23.81 34.12 34.56
66020021 วัดบึงน้ำกลัด 42.54 26.77 25.23 24.77 29.83
66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 53.14 26.00 23.43 27.89 32.62
66020025 วัดเขารวก 53.96 30.48 24.80 30.24 34.87
66020033 วัดป่าแดง 49.59 29.33 21.04 29.39 32.34
66020039 วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 46.69 29.23 21.85 26.19 30.99
66020044 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง ""ปกาสิตวิทยา"" 54.79 30.46 20.00 27.96 33.30
66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 46.31 25.54 24.00 27.77 30.91
66020050 ศรีประสิทธิ์วิทยา 49.89 29.22 18.67 29.94 31.93
66020054 วัดลำประดาใต้ 53.20 29.20 27.20 33.20 35.70
66020068 วัดหนองกอไผ่ 51.25 27.50 18.33 29.25 31.58
66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 50.00 27.67 23.00 26.08 31.69
66020070 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 51.74 28.00 20.21 28.42 32.09
66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 45.13 25.75 16.50 30.69 29.52
66020083 วัดบ้านท่านั่ง 45.67 29.00 20.67 28.25 30.90
66020089 วัดบ้านท้ายน้ำ 51.10 24.00 20.40 31.45 31.74
66020095 บ้านยี่มุ่ย 43.00 26.33 18.00 26.00 28.33
66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' 43.29 28.57 20.57 30.21 30.66
66020100 บ้านน้อย""ปรึกอุทิศ"" 52.27 24.67 17.60 28.33 30.72
66020103 วัดโพทะเล 44.95 25.43 18.86 28.71 29.49
66020107 วัดพร้าว 54.18 30.18 24.00 28.50 34.22
66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 49.50 30.33 17.33 25.67 30.71
66020120 วัดวังแดง 49.35 27.65 18.61 28.26 30.97
66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร 56.33 26.00 16.89 28.83 32.01
66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง 51.13 25.50 22.50 28.94 32.02
66020128 อนุบาลทับคล้อ 56.00 26.86 26.29 24.71 33.47
66020129 วัดป่าเรไร 48.20 24.80 20.80 23.10 29.23
66020132 วัดไดอีเผือก 51.46 27.23 21.23 27.65 31.89
66020138 สี่แยกเขาดิน 51.40 25.20 18.40 23.10 29.53
66020146 วัดบ้านบางลายใต้ 38.33 24.00 20.00 22.33 26.17
66020148 บ้านหนองแขม 51.80 26.20 19.20 26.45 30.91
66020149 วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' 34.67 23.67 13.33 24.92 24.15
66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 46.80 27.80 19.60 29.45 30.91
66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 35.33 29.67 20.67 25.17 27.71
66020155 บ้านวังพร้าว 49.83 23.33 22.00 27.08 30.56
66020157 บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' 45.00 30.46 24.62 28.38 32.12
66020158 บ้านโป่งวัวแดง 48.62 24.77 23.38 30.50 31.82
66020159 วังก้านเหลือง 52.23 29.69 27.85 28.85 34.66
66020161 วัดใหม่ดงเจริญ 51.64 28.73 24.36 27.77 33.13
66020167 สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 46.93 27.64 20.57 26.63 30.44
66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 45.80 23.60 20.80 29.90 30.03