รหัส SMIS โรงเรียน อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
66020001 วัดวังไคร้ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020003 วัดคลองคูณ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020004 วัดต้นชุมแสง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020007 วัดหนองคล่อ 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
66020008 วัดใหม่สำราญ 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020011 วัดทับปรู 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020012 บ้านบึงประดู่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020013 วัดทับหมัน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020015 วัดคลองข่อย 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020018 บ้านสามบึงบาตร 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020019 บ้านหนองหวาย 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020075 บ้านหนองตะแบก 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020020 อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020021 วัดบึงน้ำกลัด 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020023 วัดสัตตวนาราม 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020025 วัดเขารวก 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020026 บ้านเนินทราย 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020027 วัดวังหว้า 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020028 วัดท่าปอ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020030 เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020033 วัดป่าแดง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020035 วัดโพธิ์ลอย 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020036 วัดคลองทองหลาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
66020039 วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020041 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020044 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง ""ปกาสิตวิทยา"" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
66020050 ศรีประสิทธิ์วิทยา 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020051 อนุบาลบางมูลนาก ""ราษฎร์อุทิศ"" 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 35
66020052 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1 2 2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 23
66020054 วัดลำประดาใต้ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020057 วัดลำประดากลาง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020061 วัดห้วยเรียงกลาง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020062 วัดวังตะกู 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020063 วัดมะกอกงอ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020064 วัดลำประดาเหนือ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020068 วัดหนองกอไผ่ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020070 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020073 บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020076 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020077 วัดบ้านท่าขมิ้น 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
66020078 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
66020080 วัดบ้านห้วยยาว 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020081 บ้านวังแดง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020082 บ้านเนินแค 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020083 วัดบ้านท่านั่ง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020084 บ้านท่าบัว""รัฐประชานุเคราะห์"" 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020087 บ้านปากน้ำ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020088 บ้านเนินโพธิ์ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020089 วัดบ้านท้ายน้ำ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020090 บ้านหนองบัว 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020091 วัดบ้านท่ามะไฟ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020092 วัดบ้านหนองดง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020093 วัดบ้านพังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020094 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020095 บ้านยี่มุ่ย 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020097 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020098 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020099 วัดคงคาราม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020100 บ้านน้อย""ปรึกอุทิศ"" 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020101 บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020102 อนุบาลโพทะเล""รัฐบำรุง"" 0 4 4 4 4 3 3 3 3 0 0 0 28
66020103 วัดโพทะเล 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020104 วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020105 บ้านคลองตางาว 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
66020106 วัดขวาง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020107 วัดพร้าว 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020112 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020113 วัดสัตตศิลาอาสน์ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020114 บ้านเขาโล้น 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020115 บ้านคีรีเทพนิมิต 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020118 วัดเขาทราย 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 16
66020119 วัดวังหินเพลิง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020120 วัดวังแดง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020122 บ้านเขานกยูง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020123 บ้านเขาพระ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020124 วัดหนองน้ำเต้า 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020125 วัดชัยศรี 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020128 อนุบาลทับคล้อ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020129 วัดป่าเรไร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020130 วัดศรีรัตนวราราม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020132 วัดไดอีเผือก 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020136 วัดบางเบน 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020137 วัดวังกระชัน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020138 สี่แยกเขาดิน 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020139 วัดเขาส้าน 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6
66020143 วัดบ้านบางลายเหนือ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020144 บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 10
66020146 วัดบ้านบางลายใต้ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020147 วัดบ้านคลองข่อย 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5
66020148 บ้านหนองแขม 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020149 วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020150 บ้านห้วงปลาไหล ""สิงหะวิทยา"" 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020152 บ้านทุ่งทอง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020153 บ้านบึงลี 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020155 บ้านวังพร้าว 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
66020156 บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' 0 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 15
66020157 บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020158 บ้านโป่งวัวแดง 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 19
66020159 วังก้านเหลือง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020161 วัดใหม่ดงเจริญ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020162 บ้านวังกะทะ 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6
66020163 อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020164 วัดวังเรือน 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020166 วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
66020167 สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020168 บ้านวังบงค์ 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6
66020169 บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์' 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020170 วัดใหม่วังหว้า 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020172 ห้วยพุกวิทยา 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020173 วัดหนองสนวน 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66020175 วัดหนองสองห้อง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8