รหัส SMIS โรงเรียน ตำบล ศูนย์ประสานงาน อำเภอ ขนาด นักเรียน ครู
66020001 วัดวังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน 01 ตะพานหิน เล็ก 77 10
66020003 วัดคลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน 01 ตะพานหิน กลาง 186 15
66020004 วัดต้นชุมแสง งิ้วราย ตะพานหิน 02 ตะพานหิน เล็ก 102 7
66020007 วัดหนองคล่อ ดงตะขบ ตะพานหิน 02 ตะพานหิน เล็ก 21 0
66020008 วัดใหม่สำราญ ดงตะขบ ตะพานหิน 02 ตะพานหิน เล็ก 18 0
66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ ตะพานหิน 02 ตะพานหิน กลาง 156 16
66020011 วัดทับปรู ทับหมัน ตะพานหิน 01 ตะพานหิน เล็ก 48 2
66020012 บ้านบึงประดู่ ทับหมัน ตะพานหิน 01 ตะพานหิน เล็ก 63 5
66020013 วัดทับหมัน ทับหมัน ตะพานหิน 01 ตะพานหิน กลาง 287 21
66020015 วัดคลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน 01 ตะพานหิน เล็ก 36 6
66020018 บ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ตะพานหิน 01 ตะพานหิน เล็ก 31 3
66020019 บ้านหนองหวาย วังสำโรง ตะพานหิน 01 ตะพานหิน เล็ก 46 4
66020075 บ้านหนองตะแบก ทะนง โพทะเล 03 โพทะเล เล็ก 87 7
66020020 อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) วังสำโรง ตะพานหิน 01 ตะพานหิน กลาง 202 16
66020021 วัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ตะพานหิน 01 ตะพานหิน กลาง 176 16
66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม ตะพานหิน 02 ตะพานหิน กลาง 179 16
66020023 วัดสัตตวนาราม วังหลุม ตะพานหิน 02 ตะพานหิน เล็ก 108 10
66020025 วัดเขารวก วังหลุม ตะพานหิน 02 ตะพานหิน กลาง 229 16
66020026 บ้านเนินทราย วังหลุม ตะพานหิน 02 ตะพานหิน เล็ก 40 4
66020027 วัดวังหว้า วังหว้า ตะพานหิน 01 ตะพานหิน กลาง 201 13
66020028 วัดท่าปอ วังหว้า ตะพานหิน 01 ตะพานหิน เล็ก 84 5
66020030 เขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม ตะพานหิน 02 ตะพานหิน เล็ก 49 6
66020033 วัดป่าแดง หนองพยอม ตะพานหิน 02 ตะพานหิน กลาง 199 15
66020035 วัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ ตะพานหิน 01 ตะพานหิน เล็ก 86 8
66020036 วัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ ตะพานหิน 01 ตะพานหิน เล็ก 4 4
66020039 วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) ห้วยเกตุ ตะพานหิน 01 ตะพานหิน กลาง 152 9
66020041 บำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร บางมูลนาก 01 บางมูลนาก เล็ก 83 8
66020044 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง ""ปกาสิตวิทยา"" เนินมะกอก บางมูลนาก 01 บางมูลนาก กลาง 171 15
66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ บางมูลนาก 02 บางมูลนาก กลาง 163 12
66020050 ศรีประสิทธิ์วิทยา บางไผ่ บางมูลนาก 02 บางมูลนาก กลาง 166 13
66020051 อนุบาลบางมูลนาก ""ราษฎร์อุทิศ"" บางมูลนาก บางมูลนาก 01 บางมูลนาก ใหญ่ 1,205 58
66020052 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก บางมูลนาก 01 บางมูลนาก ใหญ่ 503 29
66020054 วัดลำประดาใต้ ลำประดา บางมูลนาก 02 บางมูลนาก กลาง 122 14
66020057 วัดลำประดากลาง ลำประดา บางมูลนาก 02 บางมูลนาก เล็ก 62 4
66020061 วัดห้วยเรียงกลาง วังกรด บางมูลนาก 02 บางมูลนาก เล็ก 43 4
66020062 วัดวังตะกู วังตะกู บางมูลนาก 02 บางมูลนาก เล็ก 96 7
66020063 วัดมะกอกงอ วังตะกู บางมูลนาก 02 บางมูลนาก เล็ก 61 4
66020064 วัดลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก 02 บางมูลนาก เล็ก 51 5
66020068 วัดหนองกอไผ่ วังสำโรง บางมูลนาก 01 บางมูลนาก เล็ก 108 14
66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังสำโรง บางมูลนาก 01 บางมูลนาก กลาง 172 16
66020070 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ห้วยเขน บางมูลนาก 02 บางมูลนาก กลาง 195 17
66020073 บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' ทะนง โพทะเล 03 โพทะเล เล็ก 6 2
66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง โพทะเล 03 โพทะเล กลาง 211 17
66020076 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ท่าขมิ้น โพทะเล 03 โพทะเล เล็ก 56 5
66020077 วัดบ้านท่าขมิ้น ท่าขมิ้น โพทะเล 03 โพทะเล เล็ก 55 5
66020078 บ้านทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น โพทะเล 03 โพทะเล เล็ก 35 5
66020080 วัดบ้านห้วยยาว ท่าขมิ้น โพทะเล 03 โพทะเล กลาง 229 12
66020081 บ้านวังแดง ท่านั่ง โพทะเล 02 โพทะเล เล็ก 93 6
66020082 บ้านเนินแค ท่านั่ง โพทะเล 02 โพทะเล เล็ก 18 3
66020083 วัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล 03 โพทะเล กลาง 146 13
66020084 บ้านท่าบัว""รัฐประชานุเคราะห์"" ท่าบัว โพทะเล 02 โพทะเล เล็ก 83 7
66020087 บ้านปากน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล 01 โพทะเล เล็ก 29 3
66020088 บ้านเนินโพธิ์ ท้ายน้ำ โพทะเล 01 โพทะเล เล็ก 77 6
66020089 วัดบ้านท้ายน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล 01 โพทะเล กลาง 150 16
66020090 บ้านหนองบัว ท้ายน้ำ โพทะเล 01 โพทะเล เล็ก 76 6
66020091 วัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา โพทะเล 03 โพทะเล เล็ก 78 6
66020092 วัดบ้านหนองดง ท่าเสา โพทะเล 03 โพทะเล เล็ก 40 4
66020093 วัดบ้านพังน้อย ท่าเสา โพทะเล 03 โพทะเล เล็ก 45 4
66020094 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง ท่าเสา โพทะเล 03 โพทะเล เล็ก 100 7
66020095 บ้านยี่มุ่ย ท่าเสา โพทะเล 03 โพทะเล เล็ก 75 8
66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' ทุ่งน้อย โพทะเล 02 โพทะเล กลาง 187 16
66020097 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง บางคลาน โพทะเล 01 โพทะเล เล็ก 38 4
66020098 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) บางคลาน โพทะเล 02 โพทะเล เล็ก 97 10
66020099 วัดคงคาราม บางคลาน โพทะเล 02 โพทะเล เล็ก 94 5
66020100 บ้านน้อย""ปรึกอุทิศ"" บ้านน้อย โพทะเล 02 โพทะเล กลาง 185 15
66020101 บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' โพทะเล โพทะเล 01 โพทะเล เล็ก 28 4
66020102 อนุบาลโพทะเล""รัฐบำรุง"" โพทะเล โพทะเล 01 โพทะเล ใหญ่ 909 39
66020103 วัดโพทะเล โพทะเล โพทะเล 01 โพทะเล กลาง 169 14
66020104 วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' โพทะเล โพทะเล 01 โพทะเล เล็ก 55 4
66020105 บ้านคลองตางาว โพทะเล โพทะเล 01 โพทะเล เล็ก 8 3
66020106 วัดขวาง วัดขวาง โพทะเล 02 โพทะเล เล็ก 86 8
66020107 วัดพร้าว วัดขวาง โพทะเล 02 โพทะเล กลาง 233 17
66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 01 ทับคล้อ กลาง 121 14
66020112 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 01 ทับคล้อ กลาง 132 9
66020113 วัดสัตตศิลาอาสน์ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 01 ทับคล้อ เล็ก 62 4
66020114 บ้านเขาโล้น ทับคล้อ ทับคล้อ 01 ทับคล้อ เล็ก 30 3
66020115 บ้านคีรีเทพนิมิต เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 01 ทับคล้อ เล็ก 93 5
66020118 วัดเขาทราย เขาทราย ทับคล้อ 02 ทับคล้อ กลาง 321 15
66020119 วัดวังหินเพลิง เขาทราย ทับคล้อ 02 ทับคล้อ เล็ก 77 5
66020120 วัดวังแดง เขาทราย ทับคล้อ 02 ทับคล้อ กลาง 306 19
66020122 บ้านเขานกยูง เขาทราย ทับคล้อ 02 ทับคล้อ เล็ก 120 6
66020123 บ้านเขาพระ เขาทราย ทับคล้อ 02 ทับคล้อ กลาง 147 8
66020124 วัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ ทับคล้อ 01 ทับคล้อ เล็ก 77 5
66020125 วัดชัยศรี ทับคล้อ ทับคล้อ 01 ทับคล้อ กลาง 192 11
66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ ทับคล้อ 01 ทับคล้อ กลาง 229 16
66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง ทับคล้อ ทับคล้อ 01 ทับคล้อ กลาง 127 14
66020128 อนุบาลทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ 01 ทับคล้อ กลาง 138 12
66020129 วัดป่าเรไร ทับคล้อ ทับคล้อ 01 ทับคล้อ กลาง 141 15
66020130 วัดศรีรัตนวราราม ทับคล้อ ทับคล้อ 01 ทับคล้อ เล็ก 48 5
66020132 วัดไดอีเผือก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ 02 ทับคล้อ กลาง 129 11
66020136 วัดบางเบน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ 02 ทับคล้อ เล็ก 23 2
66020137 วัดวังกระชัน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ 02 ทับคล้อ เล็ก 55 5
66020138 สี่แยกเขาดิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ 02 ทับคล้อ กลาง 199 15
66020139 วัดเขาส้าน ทับคล้อ ทับคล้อ 02 ทับคล้อ เล็ก 14 2
66020143 วัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย บึงนาราง 01 บึงนาราง กลาง 134 9
66020144 บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) บางลาย บึงนาราง 01 บึงนาราง กลาง 243 13
66020146 วัดบ้านบางลายใต้ บางลาย บึงนาราง 01 บึงนาราง เล็ก 81 8
66020147 วัดบ้านคลองข่อย บึงนาราง บึงนาราง 01 บึงนาราง เล็ก 8 3
66020148 บ้านหนองแขม บึงนาราง บึงนาราง 01 บึงนาราง กลาง 145 14
66020149 วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' บึงนาราง บึงนาราง 01 บึงนาราง เล็ก 89 10
66020150 บ้านห้วงปลาไหล ""สิงหะวิทยา"" บึงนาราง บึงนาราง 01 บึงนาราง เล็ก 56 4
66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 02 บึงนาราง กลาง 207 17
66020152 บ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 02 บึงนาราง กลาง 135 10
66020153 บ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 02 บึงนาราง เล็ก 57 4
66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว บึงนาราง 02 บึงนาราง กลาง 212 15
66020155 บ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว บึงนาราง 02 บึงนาราง เล็ก 80 8
66020156 บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรัง บึงนาราง 02 บึงนาราง กลาง 306 17
66020157 บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' แหลมรัง บึงนาราง 02 บึงนาราง กลาง 264 17
66020158 บ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง บึงนาราง 02 บึงนาราง กลาง 364 20
66020159 วังก้านเหลือง วังงิ้ว ดงเจริญ 01 ดงเจริญ กลาง 344 18
66020161 วัดใหม่ดงเจริญ วังงิ้ว ดงเจริญ 01 ดงเจริญ กลาง 136 13
66020162 บ้านวังกะทะ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ 01 ดงเจริญ เล็ก 14 3
66020163 อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) วังงิ้วใต้ ดงเจริญ 02 ดงเจริญ กลาง 154 9
66020164 วัดวังเรือน วังงิ้วใต้ ดงเจริญ 01 ดงเจริญ กลาง 170 11
66020166 วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) สำนักขุนเณร ดงเจริญ 01 ดงเจริญ เล็ก 25 3
66020167 สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักขุนเณร ดงเจริญ 01 ดงเจริญ กลาง 303 17
66020168 บ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร ดงเจริญ 01 ดงเจริญ เล็ก 16 3
66020169 บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์' ห้วยพุก ดงเจริญ 02 ดงเจริญ เล็ก 110 9
66020170 วัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก ดงเจริญ 02 ดงเจริญ เล็ก 39 4
66020172 ห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก ดงเจริญ 02 ดงเจริญ เล็ก 77 6
66020173 วัดหนองสนวน ห้วยร่วม ดงเจริญ 02 ดงเจริญ เล็ก 36 4
66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ห้วยร่วม ดงเจริญ 02 ดงเจริญ กลาง 140 15
66020175 วัดหนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ 02 ดงเจริญ เล็ก 33 5