รหัส SMIS โรงเรียน ผอ.
โรงเรียน
รอง ผอ.
โรงเรียน
ครู พนักงาน
ราชการ
ครู
อัตราจ้าง
นักเรียน
66020001 วัดวังไคร้ 1 0 8 0 0 77
66020003 วัดคลองคูณ 1 0 15 0 1 186
66020004 วัดต้นชุมแสง 1 0 5 2 0 102
66020007 วัดหนองคล่อ 0 0 0 0 0 21
66020008 วัดใหม่สำราญ 0 0 0 0 0 18
66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 15 1 0 156
66020011 วัดทับปรู 1 0 2 0 0 48
66020012 บ้านบึงประดู่ 1 0 4 0 0 63
66020013 วัดทับหมัน 1 0 17 0 0 287
66020015 วัดคลองข่อย 1 0 4 0 0 36
66020018 บ้านสามบึงบาตร 1 0 2 0 0 31
66020019 บ้านหนองหวาย 1 0 3 0 0 46
66020075 บ้านหนองตะแบก 1 0 5 0 0 87
66020020 อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1 0 15 0 1 202
66020021 วัดบึงน้ำกลัด 1 0 16 0 0 176
66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1 0 15 0 1 179
66020023 วัดสัตตวนาราม 1 0 6 0 1 108
66020025 วัดเขารวก 1 0 15 0 1 229
66020026 บ้านเนินทราย 1 0 3 0 0 40
66020027 วัดวังหว้า 1 0 10 0 1 201
66020028 วัดท่าปอ 1 0 4 1 0 84
66020030 เขาพนมกาวหนองนกยาง 1 0 4 0 0 49
66020033 วัดป่าแดง 1 0 14 1 2 199
66020035 วัดโพธิ์ลอย 1 0 4 0 0 86
66020036 วัดคลองทองหลาง 0 0 0 0 0 4
66020039 วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 1 0 14 1 0 152
66020041 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 1 0 5 1 1 83
66020044 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง ""ปกาสิตวิทยา"" 1 0 15 0 1 171
66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 13 0 2 163
66020050 ศรีประสิทธิ์วิทยา 1 0 15 1 1 166
66020051 อนุบาลบางมูลนาก ""ราษฎร์อุทิศ"" 1 3 51 0 0 1,205
66020052 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1 1 26 0 0 503
66020054 วัดลำประดาใต้ 1 0 9 0 0 122
66020057 วัดลำประดากลาง 1 0 3 1 0 62
66020061 วัดห้วยเรียงกลาง 1 0 2 0 1 43
66020062 วัดวังตะกู 1 0 6 0 0 96
66020063 วัดมะกอกงอ 1 0 3 0 0 61
66020064 วัดลำประดาเหนือ 1 0 3 0 0 51
66020068 วัดหนองกอไผ่ 1 0 14 0 1 108
66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1 0 15 0 1 172
66020070 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1 0 15 0 2 195
66020073 บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' 1 0 1 0 0 6
66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 1 0 15 1 0 211
66020076 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 1 0 4 0 0 56
66020077 วัดบ้านท่าขมิ้น 1 0 4 0 0 55
66020078 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 3 0 0 35
66020080 วัดบ้านห้วยยาว 1 0 11 0 1 229
66020081 บ้านวังแดง 1 0 5 0 0 93
66020082 บ้านเนินแค 1 0 2 0 0 18
66020083 วัดบ้านท่านั่ง 1 0 14 1 1 146
66020084 บ้านท่าบัว""รัฐประชานุเคราะห์"" 1 0 5 0 0 83
66020087 บ้านปากน้ำ 1 0 1 1 0 29
66020088 บ้านเนินโพธิ์ 1 0 5 0 0 77
66020089 วัดบ้านท้ายน้ำ 1 0 14 0 0 150
66020090 บ้านหนองบัว 1 0 4 0 1 76
66020091 วัดบ้านท่ามะไฟ 1 0 5 0 0 78
66020092 วัดบ้านหนองดง 1 0 2 1 0 40
66020093 วัดบ้านพังน้อย 1 0 3 0 0 45
66020094 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง 1 0 5 0 0 100
66020095 บ้านยี่มุ่ย 1 0 7 1 0 75
66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' 1 0 15 0 2 187
66020097 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 1 0 3 0 0 38
66020098 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1 0 6 0 0 97
66020099 วัดคงคาราม 1 0 4 0 0 94
66020100 บ้านน้อย""ปรึกอุทิศ"" 1 0 15 0 1 185
66020101 บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' 1 0 3 0 0 28
66020102 อนุบาลโพทะเล""รัฐบำรุง"" 1 2 38 0 0 909
66020103 วัดโพทะเล 1 0 15 1 0 169
66020104 วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' 1 0 3 0 0 55
66020105 บ้านคลองตางาว 0 0 0 0 0 8
66020106 วัดขวาง 1 0 5 0 1 86
66020107 วัดพร้าว 1 0 16 0 0 233
66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1 0 9 0 0 121
66020112 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 1 0 9 1 0 132
66020113 วัดสัตตศิลาอาสน์ 1 0 4 0 0 62
66020114 บ้านเขาโล้น 1 0 2 0 0 30
66020115 บ้านคีรีเทพนิมิต 1 0 4 2 1 93
66020118 วัดเขาทราย 1 0 12 0 0 321
66020119 วัดวังหินเพลิง 1 0 6 0 0 77
66020120 วัดวังแดง 1 0 18 0 0 306
66020122 บ้านเขานกยูง 1 0 6 0 1 120
66020123 บ้านเขาพระ 1 0 9 1 0 147
66020124 วัดหนองน้ำเต้า 1 0 5 1 1 77
66020125 วัดชัยศรี 1 0 10 0 1 192
66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร 1 0 16 0 2 229
66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง 1 0 14 0 1 127
66020128 อนุบาลทับคล้อ 1 0 15 0 1 138
66020129 วัดป่าเรไร 1 0 13 0 0 141
66020130 วัดศรีรัตนวราราม 1 0 3 0 1 48
66020132 วัดไดอีเผือก 1 0 14 0 0 129
66020136 วัดบางเบน 0 0 2 0 0 23
66020137 วัดวังกระชัน 1 0 4 0 1 55
66020138 สี่แยกเขาดิน 1 0 15 1 0 199
66020139 วัดเขาส้าน 1 0 1 0 0 14
66020143 วัดบ้านบางลายเหนือ 1 0 9 2 0 134
66020144 บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1 0 11 0 0 243
66020146 วัดบ้านบางลายใต้ 1 0 5 0 0 81
66020147 วัดบ้านคลองข่อย 1 0 1 0 0 8
66020148 บ้านหนองแขม 1 0 14 1 0 145
66020149 วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' 1 0 6 0 0 89
66020150 บ้านห้วงปลาไหล ""สิงหะวิทยา"" 1 0 3 0 0 56
66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1 0 15 0 0 207
66020152 บ้านทุ่งทอง 1 0 10 1 1 135
66020153 บ้านบึงลี 1 0 3 0 0 57
66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1 0 16 0 0 212
66020155 บ้านวังพร้าว 1 0 6 1 0 80
66020156 บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' 1 0 12 0 0 306
66020157 บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' 1 0 16 0 0 264
66020158 บ้านโป่งวัวแดง 1 1 18 0 0 364
66020159 วังก้านเหลือง 1 0 17 1 0 344
66020161 วัดใหม่ดงเจริญ 1 0 14 1 0 136
66020162 บ้านวังกะทะ 1 0 1 0 0 14
66020163 อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) 1 0 9 0 1 154
66020164 วัดวังเรือน 1 0 9 0 0 170
66020166 วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) 1 0 2 0 0 25
66020167 สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1 0 17 0 1 303
66020168 บ้านวังบงค์ 1 0 1 0 0 16
66020169 บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์' 1 0 8 0 0 110
66020170 วัดใหม่วังหว้า 1 0 3 0 1 39
66020172 ห้วยพุกวิทยา 1 0 4 0 0 77
66020173 วัดหนองสนวน 1 0 3 0 0 36
66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 1 0 14 0 0 140
66020175 วัดหนองสองห้อง 1 0 3 0 0 33